top of page

Capacity as a Service

Škálovatelná služba zjednodušující poskytování on-premise diskové kapacity a platbou za skutečnou hodinovou spotřebu s možností rozúčtování nákladů.
private-cloud-icon-rwd.png.rendition.int

Capacity as a Service je privátní, dedikovanou službou diskové kapacity s definovaným katalogem služeb zajišťující správu, bezpečnost, škálovatelnost a provozní dostupnost datové kapacity či ostatních serverových nebo diskových komponent. V praxi to znamená, že zákazníci všech velikostí a průmyslových odvětví mohou využít tuto on-premise službu k ukládání a ochraně jakéhokoli množství dat pro celou řadu možností (od webových stránek, mobilní aplikace, zálohování a obnovení, archivace, podnikových aplikací, iOT a datovou analýzu, databázových služeb, atd)..

Model soukromých (privátních) "cloud" služeb Capacity as a Service umožňuje nastavit a standardizovat podnikové procesy, zafixovat SLA, zvýšit flexibilitu a šetřit náklady. V režimu služby Capacity as a Service přebírá poskytovatel služeb veškerá rizika která jsou souvisí s provozem diskové kapacity (diskového pole) v celém jejím životním cyklu. Poskytovatel tak přebírá rizika, která jsou spojená s procesem nákupu, financováním, fixaci cen a procesem řízením finančních rizik. Kromě zmiňovaných finančních rizik, přebírá poskytoval služeb rizika spojené s technickou expertízou a správou znalostí, které přímo souvisí s alokací, dostupností a řízením lidských zdrojů (technických konzultantů).

Popis

Konkurenční srovnání

ROZDÍL MEZI ÚČTOVÁNÍM

GB-hod.

 • Účtovaná jednotka: Spotřebovaný GB za hodinu / nebo jiný interval

 • Spotřeba ovlivňuje výslednou 
  měsíční cenu

 • Cena je navýše o skutečné využití diskové kapacity
  (např: 10GB-hod = 11,2Kč-hod).

 • Smluvně definováné tarifní pásma nastavují automaticky cenu za GB při překročení prahové hodnoty. 
  (např: měsíční vyúčtování obsahuje T1,T2 a T3 tarif s různou účtovanou cenou za GB / tarifové pásmo)

GB/měs.

 • Účtovaná jednotka: Alokovaná kapacita za měsíc

 • Kapacitní celky jsou s vázány s konkrétní / statickou cenou za měsíc

 • Cena je navýšena měsíčně o kapacitní celek 
  (např: 10 000GB = 20 000Kč / měsíc)

 • Smluvně definované pásma jsou aktivovány manuálně při překročení prahové hodnoty
  (např: měsíční vyúčtování obsahuje pouze jeden smluvně definovaný tarif)

SROVNÁNÍ SLUŽEB

Capacity as a Service

 • Služba navržena na automatické účtování skutečné spotřeby

 • Cena je navýšena dle spotřeby GB za měřený interval

 • Aplikační řízení intervalového účtování skutečné spotřeby diskové kapacity

 • Aplikace za pomocí časového integrálu integruje spotřebu a cenu. 

 • Prediktivní analýza spotřeby

 • ChargeBack - účtování virtuálních Volumes na obchodní jednotky s flexibilním účtováním - fix, spotřeba, kombinace

Storage as a Service

 • Služba navržena na manuální účtování logických kapacitních celků.

 • Cena je navýšena skokově o kapacitní celek ( typicky o tisíce nebo desetitisíce GB)  zpravidla jednou za kalendářní měsíc.

 • Aplikační rozhraní neprovádí výpočty spotřeby, ale pouze ukazují nastavení služeb, technická data a účetní záznamy.

 • Omezený přístup na schopnost rozúčtování na obchodní jednotky.

NABÍDKA NA TRHU
Capacity as a Service / Storage as a Service

 • ON-PREMISE - UnitedData & partneři

 • CLOUD:

  • Amazaon S3 Storage​

 • ON-PREMISE 

  • HPE GreenLake​

  • NetApp

  • PureStore

  • & ostatní

JAK TO FUNGUJE?

HOW-TO-CZ2.png

Změříme aktuální výkon a skutečnou diskovou kapacitu a na základě faktů navrhneme službu
tak aby jste již při spuštění služby platili jen za to co spotřebujete.

Identifikujeme požadavky, které Vám umožní ušetřit náklady pro provoz vaší IT Infrastruktury.

Do návrhu služby doplníme Váš stávající
kapacitní plán a související požadavky. 

Smlouva o poskytování služeb capacity managementu obsahuje katalog služeb, který detailně popisuje  rozsah a předmět poskytovaných služeb.

Katalog služeb definuje listy služeb, kde definujeme popis, rozsah, provozní parametry a způsob měření, bezpečnostní požadavky, podmínky a omezení služeb. Součástí je i metodika výpočtu hodinové spotřeby: 

Upgrade diskové kapacity souvisí s plánováním kapacitních a výkonových zdrojů. Díky intervalovému měření každých 15 minut porovnáváme aktuální kapacitní potřeby s plánovanými. Navýšení či snížení diskové kapacity tak probíhá plánovaně.

Software umožňuje vytvoření účtovací skupiny (obchodní jednotky) , které umožní účtování spotřeby logických disků a to buď formou účtování spotřeby, fixním paušálem nebo kombinací spotřeby a paušálem. Lze tak kategorizovat  a rozúčtovávat spotřebu diskové kapacity na účtovací střediska či externí zákazníky.

Služba definuje jak a kde bude umístěn diskový systém / hardware (případně další infrastruktura). Zákazník si může zvolit zda-li sám zajistí vhodné prostory a nebo využije služby datového centra.

Každá událost je zaznamenána v ServisDesku, který slouží jako evidenční systém pro řešení všech incidentů a požadavků. Zákazník tak získá přehled o dostupnosti poskytovaných služeb a všech událostech, které souvisí s poskytovanými službami.

Služba je řízena na základě plánu podpory zákazníka, který je společně zpracován a průběžně aktualizován. Obsahuje popis činností, úkolů a odpovědnosti včetně kontaktních informací a postupů řešení.  

Jedná se o služby související s technickým poradenstvím v oblasti správy serverových, síťových a diskových úložišť se zaměřením na preventivní údržbu a zajištění vysoké dostupnosti.  Na základě požadavků zákazníka může být rozsah služeb rozšířen.

Služba nastavuje tarifní cenová pásma, která jsou automaticky účtována v případě překročení prahové hodnoty. Účtování se tak děje jednou za 15 minut, což v praxi může znamenat fakturaci více tarifů v rámci jednoho kalendářního měsíce.

Služba definuje, upřesňuje podmínky jak a kde bude dodaná infrastruktura instalována. Před instalací jsou definovány technické podmínky instalace (prerekvizity) a další součinnost.

HowTO
Výhody

JEDNA SLUŽBA, VÍCE VÝHOD

Nižší náklady

Plaťte pouze za to, co používáte. Díky hodinovému účtování spotřeby není třeba platit za prostor, který nevyužíváte.

Dostupnost 24 \ 7

Služba zajišťuje dostupnost provozovaných systémů až na úroveň Uptime režimu, tedy znovu zprovoznění zákaznických služeb.

Bezpečnost

HW Infrastruktura je umístěno buď v pronajatém datovém centru a nebo přímo u Vás. Přístup k datům i administraci máte 100% pod kontrolou.

Credit Assessment

Time To Market

tedy schopnost rychle reagovat na požadavky trhu a přinášet tak nové produkty či služby.  My se postaráme o vaše IT infrastrukturní požadavky a vy se můžete věnovat vašemu podnikání.

Expertní služby

Poskytování komplexní IT podpory přináší zákazníkovi jistotu, že v případě potíží se má na koho obrátit, a že se dočká pomoci.

Plánování

Plánujte on-line a získejte odpovědi na otázky. V případě nového projektu (tedy požadavku diskovou kapacitu) mě bude stát v čase X provoz XYY. Jak plánovaný projekt ovlivní cenu a o kolik se zvýší roční náklady?

PRŮBĚŽNĚ ZAJIŠŤUJEME

Nižší náklady
Přefakturaci nákladů
Plánování zdrojů
Expertní služby
Dostupnost
Bezpečnost
Služby

Pay as you go

Výsledná fakturovaná částka závisí vždy na spotřebě diskové kapacity za kalendářní měsíc. Softwarové řízení služby integruje cenové kapacitní pásma, které se aktivují v případě překročení definované prahové hodnoty.

 

Kapacitní pásma mají ten význam, že umožňují automaticky měnit jednotkové ceny (cenové tarify) a zajistit tak v čase, vždy co nejlepší cenové podmínky. Cenový tarif pak zajistí, že v případě větší spotřeby platíte za jednotku méně. 

Toto účtování není možné bez automatizovaného a intervalového sběru dat a z tohoto důvodu využíváme vlastní účtovací software, který zajišťuje účtování a fakturaci.

V případě diskových systémů je metodika výpočtu spotřeby a ceny následující:

Spotřeba GB za hodinu (GB-hodinu) = Spotřeba GB x # dnů x (24 hodin / den) 

Celková měsíční fakturovaná částka = Spotřeba GB za hodinu x Cena / GB za hodinu

ChargeBack & ShowBack

Přeprodej (přefakturace) může být realizována s obchodní přirážkou nebo pouze sloužit k účelovému převedení obchodního závazku z jednoho subjektu na druhý. 

Díky účtovacímu softwaru můžete definovat obchodní jednotky, nastavit jim cenové tarify a přiřadit jim systém účtování diskové kapacity a to buď formou paušální platby nebo platby za spotřebu, případně kombinací paušální platby a platby za spotřebu. 

Výhodou této služby je, že je možné interně i externě nastavit nový proces poskytování služby diskové kapacity čímž zajistíte, že každý odběratel je zodpovědný za svůj vlastní projekt včetně nákladů na uložená data. 

Proces přeprodeje
logické diskové kapacity

Vytvoření obchodní účtovací jednotky

Přiřazení nebo
vytvoření ceníků

Účtování spotřeby, paušálem, kombinací

Vytvoření reportu
& měs. faktury

Mapování diskových objemů

START

mac-pc-palan.png

Plánování na faktech

Samotný návrh služby vychází z aktuálních výkonových a kapacitních potřeb. V rámci tohoto procesu se rovněž analyzuje budoucí záměry (projekty) a plány společnosti na plánovanou kapacitu (kapacitní plán) v časovém horizontu 6 měsíců.

 

Při plánování zdrojů se řídíme fakty a novými požadavky. Správu a plánování kapacit zajišťuje aplikace Capacity monitor, která umožňuje sestavit "on-the-fly" kapacitní plán na základě plánovaných kapacitních požadavků a aktuálních trendů.

Aplikace rovněž poskytuje prediktivní výpočet ceny ročních nákladů. Díky hodinovému sběru dat, je plán každou hodinu přepočítán a "forecast" ročních nákladů zpřesněn.

MS.png

Managed services

Poskytování komplexní IT podpory v četně expertních služeb přináší zákazníkovi jistotu, že v případě potíží se má na koho obrátit, a že se dočká pomoci. Naše znalosti a zkušenosti nám v drtivé většině případů umožňují problém řešit a vyřešit, případně najít vhodné náhradní řešení znamenající obnovu fungování technologie či související služby.

 

 

Cílem je poskytnout zákazníkovi podporu při řešení incidentů či změnových nebo nových požadavků. Požadavky přijímáme nonstop 24×7, a na každý požadavek reagujeme v souladu se smlouvou. Statisticky zahajujeme 87 % požadavků řešení do jedné hodiny.

mtbf.jpeg

Dostupnost na úrovni upTime

Služba zajišťuje dostupnost provozovaných systémů až na úroveň Uptime režimu. Z tohoto důvodu jsou v rámci služby definovány monitorovací nástroje zajišťující automatickou detekci incidentů. Incidenty jsou následně řešeny technickými konzultanty se znalostí infrastrukturních služeb (serverové virtualizace, storage, síťových technologií).


Incidenty dále analyzujeme a v případě opakujících se událostí, ošetřujeme a eliminujeme rizika spojené s nedostupností služby. Tyto incidenty jsou následně řešeny procesem problem managementu.

crop-855468-08---serverovny.jpg

On-premise nebo Datové centrum

U služby Capacity as a Service jsou vaše data v bezpečí. Diskové úložiště je umístěno buď v pronajatém datovém centru a nebo přímo u Vás. 

 

Přístup k datům i administraci diskového úložiště máte 100% pod kontrolou. Veškeré přístupy k diskovým systémům jsou evidovány v rámci Service Desk portálu. Majoritní změny či údržba je vždy prováděna na základě podrobného plánu se který je zákazník seznámen. 

 

Fakturaci zajišťuje software Capacity Monitor, který v pravidelných hodinových intervalech sbírá data pro potřeby ekonomického managementu a fakturace. 

bottom of page